Kullanıcı Adı
Şifre

Sıkça Sorulan Sorular (Güncelleniyor..)

ASPUpload Bileşeni Kullanımı

 

form1.htm

<html>
<head>
<title>ASPupload Denemesi</title>
</head>
<body>
<!-- Form tagında "enctype="multipart/form-data" ibarsi kesinlikle kullanılmalıdır. -->
<form name="form1" method="post" enctype="multipart/form-data" action="upload.asp">
<input type="file" name="dosya1"><br>
<input type="file" name="dosya2"><br>
<input type="submit" value="GÖNDER">
</form>
</body>
</html>

upload.asp
<%
' Bu komutla sunucumuzdaki bileşenimiz için bir nesne oluşturutoruz.
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
' upload.OverwriteFiles özelliği, dosyanın isminin daha önce upload edilen dosyalarla
' aynı olup olmadığı kontrol eder. Varsa isimin yanına "(1)","(2)" gibi bir ibare ekler.
Upload.OverwriteFiles = False
' Burada da diskimizdeki dosyayı istediğimiz klasöre yüklüyoruz.
' Gelen formda kaç tane dosya varsa bu komut ile hepsi yüklenir.
Upload.Save(server.MapPath("images"))

' Aşağıdaki kodda, resim için genişlik ve tip kontrolü yapıyoruz.
' Eğer verdiğimiz şartlar uymuyorsa dosyaları siliyoruz.
sayac=0
For Each File in Upload.Files
if File.Imagewidth > 400 then
sayac=1
end if
if File.ImageType <> "GIF" and File.ImageType <> "JPG" then
sayac=1
end if
Next

if sayac > 0
For Each File in Upload.Files
Upload.DeleteFile(Server.MapPath("/images/sss_resim/"& File.OriginalFilename &""))
next

'Yüklenen dosyaların isimlerini veri tabanına kaydetmek istiyorsak aşağıdaki kodu kullanabiliriz.
'Biz aşağıdaki örnekte Access veri tabanını kullandık.

dosyayolu=server.mappath("veritabani.mdb")
set cnn=server.createobject("adodb.connection")
cnn.open "provider=Microsoft.jet.oledb.4.0; Data source=" & dosyayolu
set rs=server.createobject("adodb.recordset")

For Each File in Upload.Files
sql_str="update resim set resim_adi='"& File.OriginalFilename &"'"
mesajlar.open sql_str,con,1,3
Next

%>

 
       JMail bilesenini nasil kullanabilirim ?